Geopolitika Evropy
590px-Europe_countries_map_cs.png

Na následujcících řádcích přinášíme stručný výtah z článku Miroslava Bednáře, který vyšel v červnu 2012 v Lidových novinách:1. Grafika vpravo: Mapa Evropy (zdroj: Wikipedie).

Geopolitický stav Evropy dnes podle Bednáře určují tři hlavní mocnosti: Německo, Rusko a USA. Postavení Německa vyplývá z jeho vedoucí role v Evropské unii. K tomu Bednář podotýká doslova:

Zde se německá hospodářská síla snoubí s vyježděnými, německou demokracií nezměněnými kolejemi chápání politiky jako vlivového a silového materialismu. Ten v zásadě odpovídá antipolitické, svou podstatou nedemokratické ideologii a jednání hlavního proudu EU, jež za německého vedení Evropu dovedly do katastrofální situace. (Tamtéž.)

Hlavním záměrem putinovského Ruska a vůdčích eurounijních elit je podle Bednáře posílení energetické závislosti Evropy na Rusku a vytvoření euroasijského mocenského bloku zaměřeného na vypuzení USA z Evropy.

(Pozn. edit.:) Vzhledem k silné roli sociailistického křídla v EU a s přihlédnutím k imperiálnímu vidění světa tradičně typickému pro Rusko i Německo lze předpokládat, že socialistickým elitám Berlína i Moskvy jde o vybudování sliného socialistického mocenského bloku založeného (alespoň v nejbližší fázi) na součinnosti centrální ruské a evropské vlády. O vzniku evropského superstátu se již oficiálně hovoří v mainstreamových médiích. Tato vize přesně zapadá do schématu postupného budování světovlády Nového světového řádu, který je oficiálním programem evropských socialistů.

Důsledkem rusko-unijního úsilí je podle Bednáře značné oslabení NATO jako akceschopného uskupení na obranu demokracie. Proti těmto centralizačním tlakům, které představují ohrožení demokratické civilizace v Evropě se staví především země tzv. "Nové Evropy": Velká Británie, Nizozemsko, Dánsko, Švýcarsko a postkomunistické demokracie.

Jednou z klíčových konstant, je přitom geostrategický význam prostoru mezi Německem a Ruskem, který T. G. Masaryk označoval za centrální zónu střední Evropy. Bednář připomíná Masarykova slova z přednášky na londýnské King´s College v roce 1915: Tento pás je podle Masaryka "skutečným jádrem takzvané východní otázky". V dané souvislosti je namístě uvést, že ne bez příčiny dospěl Otto von Bismarck k závěru, že kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu.

Nedemokratická a Německem katastrofálně řízená EU je neudržitelná. Výrazná přítomnost USA v Evropě a aktivnější působení blízkých amerických spojenců v NATO jsou kvůli neúnosnému vedení EU, ruským mocenským zájmům a souběžným antiamerickým sklonům evropských elit nezbytné. Rovněž naléhavé je oživit Evropskou unií podrytý demokratický ráz Evropy a přeměnit NATO ve spojenectví skutečně ochotných bez nespolehlivých.

(Pozn. edit.:) Autor se zjevně staví na stranu užších vztahů demokratické Evropy s USA. Demokratičnost této světové velmoci je ovšem také do jisté míry problematická. Článek nicméně přináši zásadní vhled do silového vnímání evropské politiky v ose Moskva - Berlín.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License