Informační válka

Informační válka je definována jako souhrn opatření

  1. pro ochranu vlastních informací a procesů na nich založených
  2. pro působení na nepřátelské informace a procesy na nich založené.

Informační válka se zabývá v nejširším smyslu získáváním, zpracováním a využíváním informací, jakož i ovlivňováním lidí a strojů a jejich rozhodování. (pplk. Ing. Josef Nastoupil)1

Nastoupil (viz) sice ve svých úvahách vychází z tradičního vnímání války jako konfliktu mezi dvěma znepřátelenými stranami (tradičně státy), nicméně je si vědom toho, že "některé formy informační války mají ryze civilní charakter. Existují hluboko pod prahem dosud označovaným jako válka. Je zcela zřejmé, že v budoucnu bude rozhraní mezi mírem a válkou stále méně zřetelné. V každém případě bude dosud platný výklad války jako ozbrojeného střetnutí mezi státy vyžadovat novou definici, resp. rozšíření." (Tamtéž.)

Podle Nastoupila lze rozlišovat následující fáze informační války:

  1. Přípravná fáze. Během této fáze se útočník snaží získat co nejvíce informací o systému, který má být napaden. Přitom může používat různých nástrojů. Akce jsou prováděny skrytě, aby nebyly prozrazeny skutečné úmysly.
  2. Fáze hlavního poškození. Čím déle může útok nerušeně probíhat, tím větší je očekávaná škoda. Fáze hlavního poškození končí okamžikem, v němž cílový systém zjistí útok.
  3. Fáze reakce. Po zjištění probíhajícího útoku je třeba provést jeho analýzu a zavést vhodná protiopatření.
  4. Fáze konsolidace. Následuje po úspěšném odražení útoku (zavedení vhodných opatření, která zamezí jeho pokračování).
  5. Fáze nápravy. Uskuteční se vhodná nápravná opatření, pro zamezení opakování podobného útoku v budoucnu.

Součástí informační války jsou také psychologické operace (Psyops). V USA jsou Psyops součástí války velení a řízení, která je považována za vojenský aspekt informační války. Opírají se o vševojskovou doktránu psychologických operací (Joint Doctrine of Psychological Operations z 10. 7. 1996 - JDPO).

Kromě psycholgických operací, které jsou zaměřeny proti nepřátelskému auditoriu (tj. mimo území vlastního státu) zná teorie také pojem "PR operace", které jsou vedeny proti vlastnímu (přátelskému) auditoriu.

Informační válka proti obyvatelstvu EU

V existuje důvodné podezření, že obyvatelstvo zemí EU je v současné době cílem masivních operací informační války a PR operací, jejichž cílem je legitimizovat vznik nedemokratického mechanismu ESM a další neospravedlnitelné ekonomické procesy (privatizaci zisků a socializaci ztrát, přesun stále většího množství kompetencí na nadnárodní organizace, ekonomickou a posléze politickou federalizaci Evropy a posléze faktickou demontáž suverentiy národních států). Toto podezření potvrzuje např. systematické mlčení mainstreamových médií v případě hlasování o ESM, či ututlávání pozitivních ekonomických dopadů Islandské revoluce.

Viz také:
Hillary Clintonová: Prohráváme mezinárodní informační válku.
https://srsen.wordpress.com/2011/03/06/hillary-clintonova-prohravame-mezinarodni-informacni-valku/2

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License